Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on reddit
Reddit

หลักสูตรการจัดเก็บ Logs File ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2560 ด้วย Centralized Logs Server (หลักสูตร 2 วัน)

จุดประสงค์ของหลักสูตรนี้

ในปัจจุบันการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเรามากยิ่งขึ้น เพื่อใช้ในการดำเนินงานให้บริการข้อมูล จัดเก็บข้อมูล และใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลาย ซึ่งมีการใช้งานโดยมิชอบจากบุคคลใดๆ ก็ตามที่ส่งผลเสียต่อบุคคลอื่น ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2560 มาตรา 26 เรื่องผู้ให้บริการต้องเก็บรักษา “ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” ภายในองค์กร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อช่วยลดปัญหาการสืบสวน สอบสวน และการจับกุมผู้กระทำผิดมาลงโทษ และรวมไปถึงการลดปัญหาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ได้สำเร็จ

เรียนแล้วได้อะไรจากหลักสูตรนี้

 1. เรียนรู้และทำความเข้าใจถึงภัยคุกคามอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน
 2. เรียนรู้และทำความเข้าใจ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2560
 3. เรียนรู้และเข้าใจถึงหลักเกณฑ์การเก็บรักษา ”ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” สำหรับหน่วยงานราชการหรือเอกชน และรวมไปถึงสถาบันการศึกษาให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2560
 4. เรียนรู้และทำความเข้าใจรูปแบบการจัดเก็บ Logs File ด้วย Centralized Logs Server
 5. เรียนรู้และทำความเข้าใจการบริหารและจัดการ ”ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2560

ผู้ที่เหมาะสมในการอบรมหลักสูตรนี้

 1. นักพัฒนาโปรแกรม (Programmer)
 2. ผู้ดูแลระบบ (System Administrator)
 3. ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (IT Security Consultant)
 4. ผู้สนใจอื่นๆ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

ความรู้พื้นฐานของผู้เข้าอบอรม

 • การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • การใช้งานระบบปฎิบัติการ Linux เบื้องต้น

เงื่อนไขการอบรม

 • เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ติดตั้งระบบปฎิบัติการ Windows 7 64 bit, CPU Core i5 GEN 4 ขึ้นไป, Memory ขนาด 8 GB, พื้นที่ Hard disk ขนาด 100 GB

ระยะเวลาการอบรม

ระยะเวลา 2 วัน 16 ชั่วโมง (เสาร์-อาทิตย์) วันล่ะจำนวน 8 ชั่วโมง รับจำนวน จำกัด ผู้อบรม รอบล่ะ 12 ท่าน

พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ คลิกอ่านที่นี่
ลงทะเบียน คลิก : ลงทะเบียน ที่นี่
ค่าใช้จ่าย : 6,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) / (เอกสารประกอบการเรียน พร้อมรวมอาหารว่าง พักเบรค และอาหารกลางวัน)

กำหนดจัดคอร์ส พ.ศ. 2562
รอบเดือน กุมภาพันธ์ วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 (จำกัด 12 คน)
รอบเดือน เมษายน วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 20-21 เมษายน 2562 (จำกัด 12 คน)

สถานที่จัดอบรม : ห้องอบรม บริษัท CYN Communication co.,ltd. อยู่ระหว่าง สถานีรถไฟฟ้า BTS กรุงธนบุรี – BTS วงเวียนใหญ่

บริษัท ซีวายเอ็น คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
230/51 ซอยกรุงธนบุรี 6 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

blank

วิทยากร
นายเจษฎา     ทองก้านเหลือง วิทยากร ประวัติคลิกดูได้ที่ Link : คลิกดู
นายไชยนันท์  เจริญพานิช       ผู้ช่วยวิทยากร ประวัติคลิกดูได้ที่ Link : คลิดู
นายธีรพล       เจริญพานิช       ผู้ช่วยวิทยากร ประวัติคลิกดูได้ที่ Link : คลิกดู

เนื้อหาวันที่ 1

เวลาเนื้อหา
9.00-10.30o   ประวัติ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
o   ยกตัวอย่างสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
o   อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
o   อธิบายภาพรวม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2550 เรื่อง “ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์”
o   อธิบายภาพรวม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2560 เรื่อง “ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์”
o  อธิบายความแตกต่างระหว่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับเรื่อง “ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” คอมพิวเตอร์ ฉบับปี 2550 และฉบับปี 2560
10.30-10.45อาหารว่าง
10.45-12.00o    หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
o   หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
12.00-13.00รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30o   อธิบายโครงสร้างการจัดเก็บ Logs File ด้วย Centralized Logs Server
o   อธิบายหลักการทำงานของโพรโทคอล NTP และการตั้งค่า Sync Time
o   ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติของผู้ให้บริการในการจัดเก็บ “ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” ให้สอดคล้องตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2560
o   อธิบายโครงสร้างของทีมบริหารจัดการ Logs File ภายในองค์กร
14.30-14.45อาหารว่าง
14.45-17.00o   หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร
o   การพิจารณาขอบเขตการให้บริการภายในองค์กร
o   ขั้นตอนการเก็บหลักฐานในการสืบสวนสอบสวนเพื่อใช้ในชั้นศาล
o  เรียนรู้การทำ Computer Forensics ในเบื้องต้น

เนื้อหาวันที่ 2

เวลาเนื้อหา
9.00-10.30o   อธิบายการทำงานของโพรโทคอล Syslog
o   อธิบาย Log Format ประเภทต่างๆ เช่น IIS, Apache, Linux, Windows เป็นต้น
o   อธิบายโครงสร้างการเก็บ Logs File บนระบบปฎิบัติการ Linux
o   อธิบายโครงสร้างการเก็บ Logs File บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ Apache
o   อธิบายโครงสร้างการเก็บ Logs File บนระบบปฎิบัติการ Windows
o   อธิบายโครงสร้างการเก็บ Logs File บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ IIS
o   อธิบายการทำงานของซอฟต์แวร์ Rsyslog ที่ใช้ในการจัดส่งข้อมูล Logs File ไปที่เครื่อง Centralized Logs Server
o   การติดตั้งและปรับแต่งโปรแกรม Log Server (Rsyslog) บน Linux
o   การตั้งค่าการส่ง Logs File บนระบบปฏิบัติการ Linux ด้วย Syslog
o   การตั้งค่าการส่ง Logs File บนระบบปฏิบัติการ Windows ด้วย SNARE
o   การตั้งค่า Log Rotation ให้สอดคล้องตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  ปี 2560
o   การตั้งค่าจัดเก็บ Logs File ลงฐานข้อมูล
10.30-10.45อาหารว่าง
10.45-12.00o   การตั้งค่า Backup Logs File
o   อธิบายการใช้งาน pfsense ในการจัดเก็บ “ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” ให้สอดคล้องตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  ปี 2560
o   อธิบายและเรียนรู้การทำงาน Proxy Server บน Pfsense
o   อธิบายและเรียนรู้การทำงาน Radius Server บน Pfsense
12.00-13.00รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30o   อธิบายการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายแบบ Hotspot wi-fi ในการจัดเก็บ “ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” ให้สอดคล้องตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 2560
o   อธิบายและเรียนรู้การทำงาน Proxy Server บนระบบเครือข่ายไร้สายแบบ Hotspot wi-fi
o   อธิบายและเรียนรู้การทำงาน Radius Server บนระบบเครือข่ายไร้สายแบบ Hotspot wi-fi
14.30-14.45อาหารว่าง
14.45-17.00o   สาธิตการส่ง Logs File จากอุปกรณ์ Peplink
o   สาธิตการส่ง Logs File จากอุปกรณ์ Fortigate
o   อธิบายโครงสร้างและการทำงานบนซอฟต์แวร์ Graylog
o   อธิบายโครงสร้างและการทำงานบนซอฟต์แวร์ Elasticsearch
o   อธิบายโครงสร้างและการทำงานบนซอฟต์แวร์ MongoDB
o   อธิบายสร้าง Rule และหาความสัมพันธ์ในการวิเคราะห์ Logs File บนซอฟต์แวร์ Graylog

หมายเหตุ : เนื้อหาอาจมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขตามความเหมาะสม

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้คุกกี้เพื่อนำเสนอคอนเทนต์บริการและสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ท่านอาจสนใจเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์ของเราต่อไปโดยไม่ได้ปรับการตั้งค่าใดๆ เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้