Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on reddit
Reddit

IoT Smart Farm Monitoring Solution

CYN COMMUNICATION Co.,LTD. ผู้นำด้านเทคโนโลยีระบบเน็ตเวิร์ค Networks และระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง Internet Of Things (IoT) ยินดีเสนอนำเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำของอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงผสานกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อรองรับการพัฒนา ประเทศไทย 4.0 ( Thailand 4.0 ) วิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย

อุตสาหกรรมเกษตรเป็นอุตสาหกรรมที่มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์หลายศาสตร์ด้วยกัน เราอาจจะได้ยินเกี่ยวกับเทคโนโลยีเหล่านี้ ในชื่อต่างๆ เช่น สมาร์ท ฟาร์ม (Smart Farm) ฟาร์มอัจฉริยะ (Intelligent Farming, Autonomous Farming) เกษตรกรรมความแม่นยําสูง (Precision Farming, Precision Agriculture) รวมไปถึง การบริหารจัดการนํ้า (Water Resources Management) ทางด้านการเกษตร ทั้งหมดนี้ ประกอบด้วยเทคโนโลยีหลักๆ ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และเซ็นเซอร์ (ซึ่งถือเป็น Hardware) การจัดส่งและรับข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นแบบมีสาย (LAN) หรือไร้สาย (Wireless LAN) และการประเมินผลด้วยโปรแกรมหรือระบบงาน (Software or Application) ซึ่งก็เป็น IOT อย่างหนึ่ง

Smart farming หรือฟาร์มอัจฉริยะ คือ การนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาผสมผสานเข้ากับ งานด้านการเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับเกษตรกร เทคโนโลยีฟาร์มอัจฉริยะนั้นตั้งอยู่บนแนวคิด ของการทำเกษตรสมัยใหม่ที่เรียกว่า เกษตรแม่นยำสูง เป็นกลยุทธ์ในการทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยทำให้เกษตรกรสามารถปรับการใช้ทรัพยากรให้สอดคล้องกับสภาพของพื้นที่มากที่สุด รวมไปถึงเรื่องการดูแล อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแนวคิดนี้สามารถนำไปปรับใช้ได้ทั้งฟาร์มพืชและสัตว์ ฟาร์มอัจฉริยะนี้จะมีความแตกต่าง กับฟาร์มธรรมดาอยู่ตรงที่ การใช้ทรัพยากรนั้นทำได้อย่างแม่นยำและตรงต่อความต้องการของพืชและสัตว์ ซึ่งช่วยลดการสูญเสียทรัพยากรและได้ผลผลิตที่ออกมาตรงตามความต้องการของผู้ดูแลมากที่สุด

IoT Smart Farm Monitoring Solution คือการนำเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 3G / 4G มาใช้เพื่อการติดตาม ผลการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมและควบคุมปริมาณการใช้วัตถุดิบการผลิตใน พื้นที่การเกษตรหรือพื้นที่ห่างไกล ที่ระบบเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตเข้าไม่ถึง เพื่อการดูแลและควบคุมพื้นที่การเกษตร ระบบการจ่ายน้ำและปุ๋ยเพื่อความเหมาะสมตามสภาพแวดล้อม ทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิตและได้ผลผลิตสูงสุด จากประโยชน์ของนำมาใช้งานในด้าน การเก็บรับส่งจัดข้อมูลจากพื้นที่ทำการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล ( Mobile Application System )

ปัจจุบันเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 3G / 4G มีการแข่งขันด้านราคา มีโปรโมชั่นให้บริการในราคาที่ถูกลงมา Unlimited แพ็กเกจเน็ต 4G แบบไม่จำกัด ไม่ลดความเร็ว ไม่ติด FUP (Fair Usage Policy) เป็นผลดีต่อผู้ใช้บริการอย่างเรา ให้เราสามารถติดตั้งระบบ กล้องวงจรปิดเพื่อเฝ้าระวังดูแลพืช ผลการเกษตร ( Surveillance camera ) ส่งข้อมูลสภาพอากาศประจำวันในพื้นที่เกษตรของเรา พร้อมสั่งงาน ควบคุมระบบน้ำ อากาศ แสง จากระบบเทคโนโลยี Smart Farm จากพื้นที่เกษตรของเราที่ไม่มี ระบบอินเตอร์เน็ตพื้นฐาน ระบบไฟฟ้าภาครัฐ เอื้ออำนวยความสะดวกต่อพื้นที่การเกษตรของเรา แต่สามารถใช้ระบบ พลังงานแสงอาทิตย์ ( Solar cell system ) มาสนับสนุน Smart Farm ของเราได้

 1. Surveillance camera – CCTV เพื่อเป็นระบบเฝ้าติดตามผลผลิตและดูแลความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่การเกษตร ผลผลิตทางการเกษตร ได้ตลอดเวลา จากทุกมุมโลก ที่มีอินเตอร์เน็ต
  blank
 2. Smart Device Moblie Application System รองรับ การใช้งานผ่าน application บนมือถือเข้าถึงและควบคุมเพียงปลายนิ้วสัมผัสจากทุกที่ในโลก
  blank
 3. Environment Monitoring Reporter รายงานค่าสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยต่อการผลิต แจ้งเตือนเมื่อเกิดความผิดปกติ และบันทึกข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และประเมินการผลิตระยะยาว
  blank
 4. Hardware Controller สั่ง ปิด/เปิด ระบบการจ่ายน้ำ, ปุ๋ย, แสงสว่าง หรืออุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าต่างๆ ที่รองรับการสั่งงานผ่าน Networks (IoT) ภายในพื้นที่เกษตร
  blank

ตัวอย่างประโยชน์ของการใช้งานในระบบของเซ็นเซอร์

Smart farm ในไร่อ้อย ที่มีระบบท่อน้ำหยดใต้ดินที่มีการเฝ้าระวังแบบเรียลไทม์ (Real-time Irrigation Monitoring System) จะมี Pressure Sensor ติดตั้งในท่อน้ำหยด เพื่อคอยตรวจสอบความสมบูรณ์ของท่อว่าไม่มีการรั่วไหลในท่อตั้งแต่ต้นทางจน ถึงปลายท่อ โดยมีการให้ปุ๋ยผ่านระบบน้ำหยดนี้ ซึ่งควบคุมระบบจ่ายน้ำและปุ๋ย ผ่าน เซ็นเซอร์วัด N-P-K ซึ่งถูกพัฒนาจากเซ็นเซอร์ ISFET ทำให้การใช้ทรัพยากรน้ำและสารเคมี (ปุ๋ย) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การจ่ายน้ำนั้นยังต้องได้ข้อมูลจากสภาพความชื้นในอากาศและในดิน ผ่านการส่งข้อมูลจาก เซ็นเซอร์วัดความชื้น (Humidity Sensor) ที่ถูกติดตั้งเหนือดินและใต้ดิน ระบบ Smart Farm นั้นได้รับพลังงานไฟฟ้าจากระบบ Solar Cell Panels หรือ แผงโซล่าร์เซลล์ ในการจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับระบบสื่อสาร ระบบเซ็นเซอร์ ปั๊มน้ำและระบบกลไกต่างๆ ทั้งหมด เพื่อให้ประสิทธิผลในการรับแสงดีที่สุด Solar Tracker Sensor ถูกนำมาใช้ในการปรับทิศทางของ Solar Cell Panels ให้ได้รับแสงอาทิตย์ได้มากที่สุดตลอดทั้งวันประดิษฐ์ เป็นพีเอชโพรบที่สามารถใช้งานได้อย่างทนทาน ทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม ตอบสนองต่อการวัดอย่างรวดเร็ว แม่นยำ เหมาะสำหรับใช้วัดตัวอย่างจำนวนมากต่อวัน สามารถวัดค่าพีเอชในตัวอย่างที่เป็นของเหลวมีความหนืดสูงตลอดจนสารกึ่งแข็ง กึ่งเหลว ในงานด้านการเกษตร สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

แหล่งข้อมูล: ศูนย์ เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC)

การประยุกต์ใช้เซ็นเซอร์ตรวจสภาพอากาศแบบ Micro-climate Monitoring ได้แก่ ข้อมูลอุณหภูมิในดินและในอากาศ ความชื้นในดินและในอากาศ ความเข้มแสง ความเร็วลม ความดันอากาศ และการนำไปใช้ หาความสัมพันธ์กับสภาพผลผลิต ซึ่งคณะผู้วิจัย ได้พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับใช้วิเคราะห์ข้อมูล พยากรณ์อากาศ ณ ตำแหน่งของฟาร์มว่าจะเกิดอะไรขึ้น รวมไปถึงการสื่อสารข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เทคโนโลยี Micro-climate Monitoring นี้ สามารถนำมาใช้ควบคุม และจัดการการเปิดปิดระบบรดน้ำสำหรับพืชได้ โดยวิเคราะห์จากความต้องการน้ำของพืช ภายใต้สภาพอากาศแบบนั้นๆ หากเป็นฟาร์มปศุสัตว์ ก็สามารถนำมาใช้ตัดสินใจเปิด-ปิดระบบระบายอากาศ หรือ ยาฆ่าเชื้อโรค เป็นต้น

สนใจติดต่อ สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม ตั้งงบประมาณราคาระบบอุปกรณ์ที่ใช้งานได้
ติดต่อ 02-437-1210 Email : sale@cyn.co.th
ติดต่อข้อมูลทางเทคนิคเชิงลึก 081-8100-292 (ชาย)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้คุกกี้เพื่อนำเสนอคอนเทนต์บริการและสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ท่านอาจสนใจเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์ของเราต่อไปโดยไม่ได้ปรับการตั้งค่าใดๆ เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้